Úp Ảnh

Chọn kích thước ảnh

Các đuôi ảnh : bmp, jpg, png, gif, tif < 2 Mb

Sau khi đăng ảnh thành công bạn sẽ có 1 link ảnh .
Ta copy link ảnh đó bỏ vào biểu tượng rồi ok thế là xong.
Úp ảnh nhiều hơn